Privacy en Cookiebeleid

Privacy-en Cookiebeleid

Dit Privacy- en Cookiebeleid is van toepassing op de website www.dssmithepack.nl, alle subdomeinen daarvan en alle webpagina's die op of via www.dssmithepack.nl of dat subdomein worden weergegeven (gezamenlijk de "Website"), die wordt beheerd door DS Smith Packaging Netherlands BV (de "Onderneming", "wij" of “ons”), gevestigd aan de Coldenhovenseweg 130, 6961 EH Eerbeek, Nederland, de verwerkingsverantwoordelijke van uw gegevens.

Versie 4 --2021

De Onderneming erkent het belang van een eerlijk en verantwoord gebruik van uw persoonsgegevens. In dit Privacy- en Cookiebeleid (dit "Beleid") wordt uitgelegd hoe de Onderneming persoonsgegevens over u verzamelt, gebruikt en bekendmaakt wanneer u deze Website bezoekt en wanneer u contact opneemt met de Onderneming per e-mail, post of fax dan wel telefonisch via de contactopties op deze Website. De informatie die u ons via de Website verstrekt, wordt in eerste instantie verzameld door de Onderneming, maar kan vervolgens worden gedeeld met aan de Onderneming verwante ondernemingen (de Onderneming tezamen met de aan haar verwante ondernemingen: de "Groep").

In het Beleid worden tevens uw rechten inzake gegevensbescherming beschreven, waaronder het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen die de Onderneming uitvoert. Meer informatie over uw rechten en de wijze waarop u die kunt uitoefenen vindt u onder het kopje “Wat zijn uw rechten met betrekking tot inzage en wijziging van persoonsgegevens?”

Wij willen graag dat u de Website met een gerust hart kunt bezoeken.

Wat voor informatie verzamelt de Onderneming en waarom?

Als u de zoekfunctie van de Website gebruikt, worden de zoekopdrachten en resultaten anoniem geregistreerd zonder dat er gebruiker specifieke gegevens worden verzameld. Voor het verzamelen van informatie over het gebruik van onze website kunnen wij ook gebruikmaken van cookies en webbakens. Voor meer informatie, zie onder het kopje “Cookies”.

Als u contact met ons wilt opnemen of gebruik wilt maken van bepaalde functies die wij op de Website aanbieden, dient u ons aanvullende persoonsgegevens te verstrekken, zodat wij contact met u kunnen opnemen en uw verzoek, vraag of aanvraag in behandeling kunnen nemen. Als u ervoor kiest om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij die informatie verzamelen voor ons eigen gebruik en voor de doeleinden die in dit Beleid worden beschreven.

Wij verzamelen informatie van u wanneer u zich registreert op onze Website, een bestelling plaatst, zich abonneert op een nieuwsbrief, gebruikmaakt van de Live Chat-functie of informatie invoert op onze Website.

Wat voor persoonsgegevens verzamelt de Onderneming?

In verband met uw gebruik van de Website en de functies daarvan kunnen wij bepaalde persoonsgegevens van u verzamelen. Een deel van deze informatie wordt alleen verzameld als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken (zoals uw volledige naam en titel), terwijl een ander deel van deze informatie automatisch wordt verzameld (zoals standaard internet- en Websiteloggegevens). Wij verzamelen de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:

 • uw volledige naam, titel en geslacht;
 • indien u als gast afrekent - uw contactgegevens, zoals het afleveradres en geregistreerde adressen voor betaalkaarten, namelijk uw privé- of werkadres, telefoonnummer of e-mailadres;
 • de reden voor uw contact, bijvoorbeeld een verzoek of vraag namens uzelf, een verzoek of vraag namens iemand anders, een verzoek om klantenservice, het plaatsen van een opmerking, een sollicitatie of gegevens in verband met een mogelijke of bestaande bestelling of dienstverleningsovereenkomst;
 • indien u een account aanmaakt - uw gebruikersnaam, wachtwoord, e-mailadres en uw volledige naam, adres en telefoonnummers;
 • financiële rekeninginformatie, zoals creditcardnummer en andere betalingsinformatie;
 • uw contact- en marketingvoorkeuren.
 • standaard internet- en websiteloginformatie en gegevens over gedragspatronen van websitebezoekers op de Website. De informatie die wij kunnen verzamelen omvat onder meer informatie over uw internetprovider, uw besturingssysteem, browsertype, domeinnaam, het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer (of ander elektronisch apparaat met internetaansluiting), uw toegangstijdstippen, de website die u naar ons heeft verwezen, de webpagina's die u opvraagt en de datum en tijd waarop u die hebt opgevraagd.

Deze informatie wordt in de eerste plaats bij u verzameld in de vorm van vrijwillig aan ons verstrekte informatie, maar wij kunnen deze informatie, voor zover dat wettelijk is toegestaan, ook verzamelen (en combineren met informatie uit) openbare bronnen, externe dienstverleners, personen van wie u hebt aangegeven dat zij ermee hebben ingestemd dat u hun persoonsgegevens verstrekt, overheids-, belasting- of wetshandhavingsinstanties en andere derden. Wij kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen via uw gebruik van diensten die worden geleverd door aan de Onderneming verwante ondernemingen.

Hoe maakt de Onderneming gebruik van informatie over u?

De Onderneming kan informatie over u gebruiken voor doeleinden die in dit Beleid worden beschreven of die aan u worden bekendgemaakt op de Website of bij onze diensten. Zo kunnen wij de informatie die wij van u verzamelen wanneer u zich registreert, een aankoop doet, zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, reageert op een enquête of marketingcommunicatie, navigeert op de Website of bepaalde andere functies van de Website gebruikt, gebruiken op de volgende manieren:

Met uw toestemming:

 • om niet-essentiële cookies of soortgelijke technologieën op uw apparaat te plaatsen;
 • ten behoeve van direct marketing en/of e-mailmarketing, indien wij uw toestemming daarvoor nodig hebben;
 • wanneer u ons toestemming geeft, kunnen wij ook nagaan of u de e-mails die wij u hebben gestuurd hebt geopend of op de links in de e-mail hebt geklikt;
 • om na te gaan of u onze e-mails hebt geopend of op links in de e-mails hebt geklikt;
 • om uw ervaring te personaliseren en om u het soort content en het productaanbod te kunnen presenteren waarin u het meest geïnteresseerd bent;

In andere gevallen waarin wij uw toestemming nodig hebben, zullen wij u dat laten weten op het moment dat wij de gegevens verzamelen. Voor onze gerechtvaardigde belangen of die van anderen:

 • om de Website te verbeteren zodat wij u beter van dienst kunnen zijn;
 • om te vragen naar beoordelingen en recensies van diensten of producten;
 • opvolging van correspondentie (live chat, e-mail of telefonische vragen);
 • ten behoeve van direct marketing en/of e-mailmarketing waarvoor wij uw toestemming niet nodig hebben;
 • om fraude, terrorisme, een verkeerde voorstelling van zaken, beveiligingsincidenten of criminaliteit te voorkomen, te onderzoeken en/of te melden in overeenstemming met het toepasselijk recht.

Indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u:

 • om uw transacties te verwerken en
 • om te reageren op uw verzoeken om klantenservice

Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan wettelijke, regelgevende en andere bestuurlijke verplichtingen.

De Onderneming of een aan haar verwante onderneming kan persoonsgegevens ook omzetten in anonieme gegevens en deze gebruiken (normaal gesproken op geaggregeerde statistische basis) voor onderzoek en analyse om de werking van de Website of de door de Groep geleverde diensten te verbeteren.

Het opgeven van uw naam, adres en betalingsgegevens is verplicht wanneer u een bestelling plaatst, omdat wij anders uw bestelling niet kunnen verwerken en uitvoeren. De verstrekking van alle andere persoonsgegevens is optioneel.

Geeft de Onderneming persoonsgegevens door aan derden?

Uw persoonsgegevens zullen beschikbaar worden gesteld voor de hiervoor vermelde doeleinden (of zoals van tijd tot tijd anderszins aan u wordt meegedeeld). Het is mogelijk dat bepaalde personen die uw persoonsgegevens onder ogen zullen krijgen niet gevestigd zijn bij de Onderneming of in uw land (zie hieronder).

Wij kunnen persoonsgegevens binnen de Groep delen indien dat nodig is voor een redelijk(e) beheer, analyse, planning en besluitvorming, daaronder begrepen voor het nemen van beslissingen over de uitbreiding en promotie van ons product- en dienstenaanbod, het uitvoeren van bestellingen of verzoeken van klanten en voor gebruik door de Groep voor de andere doeleinden die in dit Beleid worden beschreven.

Uw persoonsgegevens kunnen ook ter beschikking worden gesteld aan derden (binnen of buiten de Groep) die in het kader van een overeenkomst relevante diensten verlenen aan de Groep (zie hierna voor meer informatie), zoals creditcardverwerkers, accountants en compliance managers, dienstverleners of callcenters en IT-hostingproviders en IT-onderhoudsbedrijven. Deze derden kunnen informatie over u gebruiken om hun taken namens ons uit te voeren. De Onderneming heeft verschillende beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen getroffen, waaronder met die derden, om persoonsgegevens te beschermen en zal trachten te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften.

Wij kunnen specifieke informatie bekendmaken op rechtmatig verzoek van overheidsinstanties, wethandhavingsinstanties en toezichthouders voor zover dit bij wet is vereist of toegestaan, en voor fiscale of andere doeleinden. Persoonsgegevens kunnen ook worden vrijgegeven aan derden in reactie op een dagvaarding en indien dat nodig is om te voldoen aan de wet, of om onze overeenkomsten, ondernemingsbeleidsregels en gebruiksvoorwaarden te handhaven, of om de rechten, eigendom of veiligheid van de Groep, onze werknemers, hulppersonen, klanten en anderen te beschermen, alsmede aan partijen voor wie u de Onderneming toestemming geeft om uw persoonsgegevens aan hen vrij te geven.

Niet-persoonlijk identificeerbare bezoekersinformatie kan echter ook aan andere partijen worden verstrekt voor marketing-, reclame- of andere doeleinden, zoals verder uiteengezet in dit privacybeleid.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan het buitenland?

Een aantal vormen van doorgifte van persoonsgegevens is hiervoor reeds toegelicht. Personen binnen de Europese Economische Ruimte ("EER") en het Verenigd Koninkrijk dienen zich ervan bewust te zijn dat ontvangers van hun persoonsgegevens, binnen de Groep of bij derden (zoals uiteengezet in deze verklaring), mogelijk niet gevestigd zijn binnen de EER of het Verenigd Koninkrijk, maar in landen die geen gelijkwaardige bescherming bieden voor persoonsgegevens als die welke geldt binnen de EER of het Verenigd Koninkrijk. In dat geval worden er maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met het toepasselijk recht. Zo worden gegevens adequaat beschermd via door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of de bindende bedrijfsvoorschriften van een externe verwerker. Een kopie van het desbetreffende mechanisme kan ter inzage worden verstrekt op verzoek aan compliance.legal@dssmith.com.

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen

Wij hebben een afweging uitgevoerd voor alle gegevensverwerkingen die wij uitvoeren op basis van onze gerechtvaardigde belangen, zoals hiervoor beschreven. U kunt informatie over onze afweging krijgen door contact met ons op te nemen via compliance.legal@dssmith.com.

Welke keuzes biedt de Onderneming u met betrekking tot direct marketing?

De Onderneming kan u informatie willen verstrekken over nieuwe producten, diensten, acties en aanbiedingen die voor u interessant kunnen zijn, en kan u uitnodigen om deel te nemen aan marktonderzoek of vragen om feedback over de producten en diensten van de Groep. Deze communicatie kan plaatsvinden per e-mail, telefoon, post of SMS.

Voor zover wij ons baseren op uw toestemming  kunt u die toestemming altijd intrekken. Wij kunnen echter ook andere rechtsgronden hebben om uw gegevens voor andere doeleinden te verwerken, zoals die welke hiervoor zijn uiteengezet. In sommige gevallen kunnen wij u direct marketing sturen zonder uw toestemming, waarbij wij ons baseren op onze gerechtvaardigde belangen.  U hebt te allen tijde het absolute recht om af te zien van direct marketing of profilering die wij uitvoeren ten behoeve van direct marketing. U kunt dit doen door de instructies in de communicatie te volgen als het een elektronisch bericht betreft, of door contact met ons op te nemen via onderstaande gegevens.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens die door de Onderneming worden aangehouden.

Daarnaast hebt u het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te rectificeren, om bezwaar te maken tegen de verwerking, om uw persoonsgegevens aan te vullen en te laten wissen, om het gebruik daarvan te beperken en om uw persoonsgegevens te laten overdragen (d.w.z. ons te vragen om ze aan u te verstrekken in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en om ze rechtstreeks door te geven aan een andere organisatie).

Bovendien hebt u het recht om nadere informatie te vragen over de behandeling van uw persoonsgegevens.

Indien u dit wenst, indien u uw persoonsgegevens wenst te wijzigen of indien u de Onderneming in kennis wenst te stellen van een wijziging in uw gegevens, kunt u contact met ons opnemen:

 • door ons te mailen via help.nl@dssmith.com;
 • door ons te bellen op +31 85 888 1519 
 • door in te loggen op uw account; of
 • door met ons te chatten of door ons een support-ticket te sturen.

Er zijn echter uitzonderingen op deze rechten. Zo kan inzage in persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden worden geweigerd indien bij het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens over een andere persoon bekend zouden worden of indien het ons wettelijk niet is toegestaan die informatie bekend te maken. Daarnaast kunnen wij gegevens bewaren, ook als u uw toestemming intrekt, wanneer wij kunnen aantonen dat wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verwerken.

Indien u een vraag hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens of indien u hierover een klacht wenst in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via de hiervoor vermelde contactgegevens.

Ten slotte hebt u ook het recht om, als uw zorgen niet zijn weggenomen, een klacht in te dienen bij de autoriteit gegevensbescherming waar u woont of werkt of waar u meent dat een inbreuk heeft plaatsgevonden.

Hoe lang bewaart de Onderneming uw persoonsgegevens?

In het algemeen bewaren wij uw informatie gedurende 24 maanden, of anders zo lang als nodig is om (i) de specifieke doeleinden te vervullen waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, (ii) de in deze verklaring vermelde diensten te verlenen, of (iii) te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of onze wettelijke rechten te handhaven.

 Hoe wij omgaan met cookies 

Wij gebruiken cookies voor bepaalde gedeelten van de Website. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die door een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies helpen ons de Website en uw ervaring te verbeteren. Wij gebruiken cookies om te zien welke gedeelten en functies populair zijn en om bezoeken aan onze websites te tellen, om u als terugkerende bezoeker te herkennen en om uw ervaring op de Website aan te passen aan uw voorkeuren. Over het algemeen helpen cookies ons om u betere websites te bieden, door ons in staat te stellen om:

 • te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet;
 • de artikelen in uw winkelwagen te onthouden en te verwerken;
 • uw voorkeuren te begrijpen en op te slaan voor toekomstige bezoeken; en
 • samengestelde gegevens te verzamelen over verkeer en interacties op de Website voor een betere ervaring en betere tools op de Website in de toekomst (waarbij wij gebruik kunnen maken van diensten van betrouwbare derden die deze informatie namens ons bijhouden).

Wij kunnen ook cookies gebruiken voor targeting- of reclamedoeleinden. Wij kunnen gebruik maken van webbakens op de Website of in onze e-mails. Webbakens zijn elektronische afbeeldingen die kunnen worden gebruikt om cookies af te leveren, bezoeken te tellen, inzicht te krijgen in het gebruik van websites van de Groep en om te zien of een e-mail is geopend en of daarop is gereageerd. Meer informatie over de cookiedoeleinden en de types cookies vindt u hieronder. Als u uw voorkeuren voor wat betreft cookies op onze website op enig moment wilt wijzigen kunt u hier ons cookievoorkeurscentrum bezoeken.

Wij gebruiken Hotjar en AutopilotHQ om de kwaliteit van onze producten te verbeteren. Hiermee krijgen wij inzicht in de manier waarop onze producten worden gebruikt, d.w.z. de gebruiksfrequentie van bepaalde functies. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor interne doeleinden. Daarnaast maken wij gebruik van een traceercode van Lead Forensics, die ons informatie verschaft over de IP-adressen van gebruikers en de webpagina's die zij bezoeken. De tool van Lead Forensics maakt gebruik van IP-tracking voor het identificeren van bedrijven en verstrekt alleen informatie die eenvoudig openbaar beschikbaar is en die geen individuele, persoonlijke of gevoelige gegevens bevat over wie onze website heeft bezocht.  Meer informatie hierover is te vinden op www.leadforensics.com.

 

Wij gebruiken ook Google Analytics op onze Website om informatie te verzamelen over uw onlineactiviteiten op de Website, zoals de webpagina's die u bezoekt, de links waarop u klikt en de zoekopdrachten die u op de Website uitvoert. Wij gebruiken deze informatie om rapportages op te stellen en om ons te helpen de Website te verbeteren. De cookies verzamelen informatie in anonieme vorm, zoals het aantal bezoekers van de Website, waar de bezoekers vandaan komen en welke pagina's zij hebben bezocht. Voor meer informatie over de gegevens die door Google Analytics worden verzameld verwijzen wij naar http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. U kunt deze cookies voorkomen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Als u dit doet, is het mogelijk dat u niet de volledige functionaliteit van deze Website kunt gebruiken. U kunt de Google Analytics Opt-out Browser Add-on downloaden en installeren. Deze vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Met uw toestemming maakt onze website gebruik van de Conversion Tracking Pixel-dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Met deze tool kunnen wij de handelingen van gebruikers volgen nadat zij naar de website van een aanbieder zijn doorgeleid door op een Facebook-advertentie te klikken. Zo kunnen wij de doeltreffendheid van Facebook-advertenties registreren voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem. Dit betekent dat wij niet de persoonsgegevens van een individuele gebruiker te zien krijgen. De verzamelde gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Onze informatie in dit verband is gebaseerd op de informatie waarover wij op dit moment beschikken. Facebook kan de gegevens koppelen aan uw Facebook-account en de gegevens gebruiken voor haar eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met het beleid van Facebook inzake gegevensgebruik, dat te vinden is op https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebook Conversion Tracking stelt Facebook en haar partners ook in staat om u zowel op als buiten Facebook advertenties te tonen. Bovendien wordt voor deze doeleinden een cookie op uw computer opgeslagen.

Alleen gebruikers ouder dan 13 jaar mogen toestemming geven. Als je jonger bent dan 13 jaar moet je overleggen met je wettelijk vertegenwoordigers.

Klik hier als u uw toestemming wilt intrekken: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences

De cookies die op onze Website worden gebruikt zijn als volgt gecategoriseerd in overeenstemming met de Cookie Guide van de Internationale Kamer van Koophandel voor het Verenigd Koninkrijk:

 • Cookies die "strikt noodzakelijk" zijn voor de functionaliteit van de platforms van de Website. Deze cookies zijn essentieel voor onze website. Hiermee kunt u navigeren op de Website en gebruikmaken van de functies daarvan.
 • "Prestatie”-cookies die informatie verzamelen over de manier waarop gebruikers op de Website navigeren, zoals de pagina's die het meest door gebruikers worden bezocht. Zij geven aan hoe gebruikers met de Website omgaan, welke fouten zich voordoen, welke pagina's niet vaak worden gebruikt, welke pagina's er lang over doen om te laden, welke pagina's gebruikers meestal bezoeken en in welke volgorde. Deze cookies verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren en worden alleen gebruikt om ons te helpen de werking van onze Website te verbeteren en inzicht te krijgen in de interesses van de gebruikers van de Website.
 • Functionaliteits”-cookies waarmee de Website de keuzes die u maakt en uw voorkeuren als ingelogde gebruiker kan onthouden (bijvoorbeeld op basis van uw gebruikersnaam).
 • "Targeting- of advertentie”-cookies die worden gebruikt om reclamemateriaal te leveren dat relevant is voor een geïdentificeerde machine of ander apparaat (niet een met naam genoemde of anderszins identificeerbare persoon) en dat is afgestemd op interesses die verband houden met de websiteactiviteit die aan die machine of dat apparaat is gekoppeld. Als een cookie op een website van een derde bijvoorbeeld herkent dat een bepaald product is gekocht via een bepaald apparaat, dan kan die cookie "praten met" marketingcookies op de Website om ervoor te zorgen dat advertenties over soortgelijke producten die op de Website worden getoond vanaf dat apparaat worden opgeroepen. Deze cookies worden ook gebruikt om het aantal keren dat een gebruiker een advertentie te zien krijgt te beperken en om de doeltreffendheid van een reclamecampagne te helpen meten. Daarnaast kunnen ze onthouden dat de Website is bezocht vanaf een bepaald apparaat en die informatie delen met marketingorganisaties. De marketingcookies op de Website worden beheerd door derden met onze toestemming. Marketingcookies worden gebruikt om na te gaan vanuit welke advertentiebron een gebruiker naar de Website is geleid, zodat wij weten of het de moeite waard is om in die specifieke advertentiebron te investeren.

Advertenties van Google

Net als externe verkopers zoals Google maken wij gebruiken van 'first-party cookies' (zoals de Google Analytics-cookies) en 'third-party cookies' (zoals het DoubleClick-cookie) of andere identificatiemiddelen van derden om gegevens te verzamelen over de interacties van gebruikers met advertentie-impressies en andere functies waarmee advertenties worden getoond voor zover die betrekking hebben op onze website.

De eisen die Google stelt aan advertenties laten zich samenvatten in de reclamebeginselen van Google. Deze worden gehanteerd om de gebruiker een positieve ervaring te bieden: https://support.google.com/adwordspolicy/answer/1316548?hl=en.

Gebruikers kunnen voorkeuren instellen voor de manier waarop Google advertenties aan u toont via de pagina Google Ad Settings. U kunt er ook voor kiezen uw website-activiteit niet beschikbaar te stellen voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. Deze add-on voorkomt dat het Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, en dc.js) dat op websites draait, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

'Do Not Track'-signalen

Wij respecteren 'Do Not Track'-signalen en 'Do Not Track' en plaatsen geen cookies en gebruiken geen advertenties wanneer er een 'Do Not Track' (DNT) browsermechanisme geldt.

Cookie-instellingen

Als u cookies weigert door te klikken op “Nee, bedankt” of als u niet op “Nee, bedankt” en ook niet op “Ik ga akkoord” klikt, zullen wij geen verdere cookies op uw apparaat plaatsen, behalve de “strikt noodzakelijke” cookies, zoals hiervoor uiteengezet, waaronder een cookie dat onthoudt dat u bij uw bezoek aan de Website geen cookies wilt laten plaatsen.

U kunt er meestal voor kiezen uw browser zo in te stellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer een cookie wordt geplaatst of dat cookies worden verwijderd of geweigerd. Elke browser is anders. Daarom raden wij u aan het Help-menu van uw browser te raadplegen voor de juiste manier om uw cookie-instellingen te wijzigen. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of te weigeren zal dit gevolgen hebben voor veel functies of diensten op de Website.

Als u akkoord gaat met cookies op de Website door op de knop "Ik ga akkoord" te klikken zullen wij cookies op uw apparaat plaatsen. Voor het verwijderen van de cookies die wij op uw apparaat hebben geplaatst verwijzen wij naar het Help-menu van uw browser.

Wijzigingen in dit Beleid

Dit Beleid wordt regelmatig herzien. Wij kunnen van tijd tot tijd wijzigingen in dit Beleid aanbrengen door deze pagina bij te werken in verband met wijzigingen in de wet en/of onze privacy praktijken. De datum bovenaan dit Beleid wordt dan dienovereenkomstig bijgewerkt.

Wij raden u aan de datum van dit Beleid te controleren wanneer u de Website bezoekt om te zien of er updates of wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij zullen u op de hoogte stellen van alle gewijzigde versies van dit Beleid die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken of bekendmaken.

Contact-/adresgegevens

Voor vragen over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres:

DS Smith Packaging Netherlands B.V.

Epack Europe

Shared Service Centre

Coldenhovenseweg 130

6961 EH Eerbeek

help.nl@dssmith.com

Created by Heipifrom the Noun Project